http://www.lenzor.com/public/public/user_data/photo/3175/3174884-b1b3917a076489c221990671648cfe18-l.jpg

باز اردیبهشت هجران آخرین دوستم که از برادر برایم عزیزتربود را گلچین نمود، بعد از داغ عروج اولین دوستم شهید محمد بهاالدینی  در دوم اردیبهشت77، باز اردیبهشت91 آخرین دوست صمیمی ام حاج شیخ محمد باقر کریم الدینی را نیز از دست دادم و برای همیشه این دو دوست صمیمی که از برادر برایم عزیزتربودند در اردیبهشت هجران سبکبال از این دنیای فانی کوچ نمودند ورفتند.

اینک یک سال از فقدان حاج شیخ محمد باقر کریم الدینی گذشت کسی که راه یافتنم به حوزه مداحی را مدیون اوهستم. حرفها زیاد است و غم فراق مجال نوشتن نمی دهد جز اینکه از شما دوستان بخواهم برای شادی روح این دو عزیز فاتحه ای بخوانید باشد که آیندگان نیز برای ما فاتحه ای هدیه نمایند.

امیرمحسن سلطان احمدی

پی دی افپرینت